ภาระงาน อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   มีภารกิจเกี่ยวกับงานพัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา ส่งเสริม  พัฒนาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

 ส่วนหอสมุดกลาง มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้

   ส่วนหอสมุดกลาง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่อิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  งานเครือข่ายความร่วมมือและฐานข้อมูลห้องสมุด  เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   ๑. กลุ่มงานบริหาร  ปฏิบันงานด้านธุรการ  ประสานงานด้านงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ  บุคลากร นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   ๒. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาและบริหาร  ปฏิบัติงานพัฒนาวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวารสาร เอกสาร  สิ่งพิมพ์ งานบริการยืม-คืน บริการอ้างอิง ส่งเสริม เผยแพร่บริการวิชาการ งานเครือข่ายความร่วมมือและฐานข้อมูลห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และความร่วมมือกับห้องสมุดอื่น และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้

   ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   ๑. กุล่มงานบริหาร  ปฏิบันงานด้านธุรการ  ประสานงานด้านงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ  บุคลากร นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   ๒. กุล่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  ปฏิบัติงานจัดหาและควบคุมการติดตั้ง  บำรุงรักษา  พัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์  ประเมินผลด้านการใช้ระบบสารสนเทศ  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   ๓. กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา  ปฏิบัติงานจัดอบรมบุคลากรและนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการเว็บไซต์ งานบริการการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

Additional information