ประกาศ

ปี 2561

003 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดฯ

002 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

001 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2560

004 เรื่อง มอบหมายงานให้เป็นผู้ดูแลอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

003 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

002 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

001 เรื่อง ปฏิทินการประชุมผู้บริหาร/บุคลากร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560

ปี 2559

006 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

005 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559

004 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแผนการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

003 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

002 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

001 เรื่อง ปฏิทินการประชุมผู้บริหาร/บุคลากร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559

ปี 2558

005 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่สถานีโทรทัศน์ MCU TV สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่  20 มีนาคม 2558

004 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

003 เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

002 เรื่อง ปฏิทินการประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ประจำปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558

001 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ปี 2557

003 เรื่อง มาตราการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันทรัพย์สิน สำนักหอสมุด

002 เรื่อง ปฏิทินการประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ประจำปี พ.ศ.2557 

001 เรื่อง ปฏิทินการประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ประจำปี พ.ศ.2556 

Additional information