คำสั่ง

ปี 2561

001 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1426/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2560

001 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 20/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2559

004 คำสั่งสำนักหอสมุดที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

003 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 544/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 12 (2560-2564)

002 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 349/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

001 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 220/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2558

004 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 926/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

003 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 925/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

002 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 924/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

001 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 567/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2557

001 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 560/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557

002 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 731/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557

003 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 757/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

004 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 758/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

005 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 759/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

006 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 760/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

007 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 761/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนพัฒนาสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

Additional information