แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   (ดาวน์โหลดคลิกที่รูปภาพ)

-------------------------------------------------------------------------------

 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗-๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ดาวน์โหลดคลิกที่รูปภาพ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Additional information