ติดต่อเรา

 

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘๐๗๖

ผู้ดูแลเว็บไซต์

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐๘๑-๗๓๙๗๕๓๘ ภายใน ๘๑๕๙

 

หรือติดต่อเราทาง Facebook ได้ที่นี่

Additional information