โครงสร้างสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.  โครงสร้างบริหาร.

 

 

 ๒. รายชื่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

             ๑. รายชื่อผู้บริหาร

ที่

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

ตำแหน่ง

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระมหาศรีทนต์  สมจาโร 

รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระสิริชัยโสภณ 

รักษาการผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายสุรวงศ์ ศรคำรณ

รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล

รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

   

             ๒. รายชื่อบุคลากรภายในสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                  ๒.๑ ส่วนหอสมุดกลาง

ที่

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

ตำแหน่ง

พระเทวา รตนโชโต

นักจัดงานการทั่วไป

พระครูสมุห์ธนพล กิตฺติธโร

นักจัดการงานทั่วไป

พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ

นักจัดการงานทั่วไป

พระจวน สิริวฑฺฒโน

นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง

พระมหาบุญยง อภิชาโต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/อัตราจ้าง

นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการ

นางสาวยศวดี อารมณ์ดี

บรรณารักษ์

นางสาวกนกฤทัย ศรีสังข์งาม

นักจัดการงานทั่วไป

นางนวพร เอะเวอร์เรทท์

บรรณารักษ์

๑๐

นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑๑

นางสาวเนตรนภา จรรยา  

บรรณารักษ์

๑๒

นางณชิตา แก้วทองใหญ่

บรรณารักษ์

๑๓

นางสาวชญานุช สามัญ

นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง

๑๔

นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอม

นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง

๑๕

นางสาววิภาพร เลี้ยงถนอม

นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง

                ๒.๒ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

ตำแหน่ง

พระมหาบุญมา ฐิตธมฺโม

นักจัดการงานทั่วไป

นายศรี แก้วงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปัญญา นราพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนพดล เพ็ญประชุม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอภิชาติ รอดนิยม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอรรถพล อิ่มวิไลวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายเอกพล สร้อยจิตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/อัตราจ้าง


นายวิศรุต จิมานัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/อัตราจ้าง

๑๐

นางสาวสุพัตรา ทองสุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/อัตราจ้าง

๑๑

นายวิจิตร ศรีสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง

๑๒

นายไกรษร ราชนิจ

นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง

ปรับปรุงข้อมูล ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Additional information