โครงสร้างสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.  โครงสร้างบริหาร.

 

 

 ๒. รายชื่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

             ๑. รายชื่อผู้บริหาร

ที่

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

ตำแหน่ง

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระมหาศรีทนต์  สมจาโร

 

รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระสิริชัยโสภณ

 

ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


พระมหาชำนาญ มหาชาโน ดร.

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายสุรวงศ์ ศรคำรณ

รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล

รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดร.ครรชิต จามรมาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/อัตราจ้าง

นางวีระวรรณ พราพงษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์/อัตราจ้าง

นางสุภาพ หวังสุขใจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์/อัตราจ้าง

             ๒. รายชื่อบุคลากรภายในสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                  ๒.๑ ส่วนหอสมุดกลาง

ที่

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

ตำแหน่ง

พระเทวา รตนโชโต

นักจัดงานการทั่วไป

พระครูสมุห์ธนพล กิตฺติธโร

นักจัดการงานทั่วไป

พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ

นักจัดการงานทั่วไป

พระจวน สิริวฑฺฒโน

นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง

พระมหาบุญยง อภิชาโต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/อัตราจ้าง

นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์

นางสาวยศวดี อารมณ์ดี

บรรณารักษ์

นางสาวกนกฤทัย ศรีสังข์งาม

นักจัดการงานทั่วไป

นางนวพร เอะเวอร์เรทท์

บรรณารักษ์

๑๐

นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑๑

นางสาวอัลมินทร์ แก้วดี 

บรรณารักษ์

๑๒

นางสาวเนตรนภา จรรยา  

บรรณารักษ์

๑๓

นางณชิตา แก้วทองใหญ่

บรรณารักษ์

๑๔

นางสาวชญานุช สามัญ

นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง

๑๕

นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอม

นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง

๑๖

นางสาววิภาพร เลี้ยงถนอม

นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง

                ๒.๒ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

ตำแหน่ง

พระมหาบุญมา ฐิตธมฺโม

นักจัดการงานทั่วไป

พระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศรี แก้วงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปัญญา นราพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายนพดล เพ็ญประชุม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอภิชาติ รอดนิยม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายเอกพล สร้อยจิตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/อัตราจ้าง


นายวิศรุต จิมานัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/อัตราจ้าง

๑๐

นางสาวสุพัตรา ทองสุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/อัตราจ้าง

๑๑

นายวิจิตร ศรีสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง

๑๒

นายไกรษร ราชนิจ

นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง

ปรับปรุงข้อมูล ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

Additional information