สมาชิกกองทุน

ที่ ชื่อ สถานะรับเป็นสมาชิก
1 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ 1 พฤศจิกายน 2557
2 พระครูปลัดนายกวัฒน์,ดร. 1 พฤศจิกายน 2557 (พ้นสภาพเมื่อ 31 มีนาคม 2559)
3 พระสิริชัยโสภณ 1 พฤศจิกายน 2557
4 พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. 1 พฤศจิกายน 2557
5 นายสุรวงศ์ ศรคำรณ 1 พฤศจิกายน 2557
6 นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล 1 พฤศจิกายน 2557
7 นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ 1 พฤศจิกายน 2557
8 นางสาวยศวดี อารมณ์ดี 1 พฤศจิกายน 2557
9 นายวิชิต มงคลวีระขจร

1 พฤศจิกายน 2557 (พ้นสภาพ เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2557)

10 นางวิระวรรณ พราพงษ์ 1 พฤศจิกายน 2557 (พ้นสภาพเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2561)
11 ดร.ครรชิต จามรมาน 1 พฤศจิกายน 2557 (พ้นสภาพเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2561)
12 พระเทวา รตนโชโต    1 พฤศจิกายน 2557 
13 นางสุภาพ หวังสุขใจ 1 พฤศจิกายน 2557 (พ้นสภาพเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2561)
14 นางสาวอัลมินทร์ แก้วดี 1 พฤศจิกายน 2557 (พ้นสภาพเมื่อวัที่ 1 ธ.ค.2560)
15 นางนวพร เอะเวอร์เรทท์ 1 พฤศจิกายน 2557
16 พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ 1 พฤศจิกายน 2557
17 พระจวน สิริวฑฺฒโน 1 พฤศจิกายน 2557
18 พระมหาบุญยง อภิชาโต 1 พฤศจิกายน 2557
19 พระครูสมุห์ธนพล กิตฺติธโร 1 พฤศจิกายน 2557
20 พระมหาสุพงษ์ ปุญฺญวฑฺฒโน 1 พฤศจิกายน 2557 (พ้นสภาพเมื่อ 30 เมษายน 2559)
21 นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี 1 พฤศจิกายน 2557
22 นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอม 1 พฤศจิกายน 2557
23 นางสาวชญานุช สามัญ 1 พฤศจิกายน 2557
24 พระครูสมุห์ไกรษร ปญฺญาวชิโร 1 พฤศจิกายน 2557 (พ้นสภาพเมื่อ 30 มีนาคม 2559)
25 พระมหาบุญมา ฐิตธมฺโม 1 พฤศจิกายน 2557
26 พระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ 1 พฤศจิกายน 2557 (พ้นสภาพเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560)
27 นายศรี แก้วงาม 1 พฤศจิกายน 2557
28 นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ 1 พฤศจิกายน 2557
29 นายปัญญา นราพันธ์ 1 พฤศจิกายน 2557
30 นางสาวกนกฤทัย ศรีสังข์งาม 1 พฤศจิกายน 2557
31 นายนพดล เพ็ญประชุม 1 พฤศจิกายน 2557
32 นายเอกพล สร้อยจิตร 1 พฤศจิกายน 2557
33 นายวิศรุต จิมานัง 1 พฤศจิกายน 2557
34 นางสาวสุพัตรา ทองสุข 1 พฤศจิกายน 2557
35 นางสาวเนตรนภา จรรยา 1 ธันวาคม 2557
36 พระครูปลัดจำนงค์ กิตฺติวิสุทฺธิเมธี 1 ธันวาคม 2557 (พ้นสภาพเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558)
37 นายวิจิตร  ศรีสวัสดิ์
1 ตุลาคม 2558
38 พระมหาศรีทนต์ สมจาโร 15 มกราคม 2559
39 นายไกรษร ราชนิจ
17 ตุลาคม 2559
40 นายอภิชาติ รอดนิยม
17 ตุลาคม 2559
41 นางสาววิภาพร เลี้ยงถนอม 17 ตุลาคม 2559
42 นางณชิตา แก้วทองใหญ่ 16 มีนาคม 2560
43 นายอรรถพล อิ่มวิไลวรรณ 16 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

เข้าสู่ระบบตรวจสอบสถานะเงินกองทุน *(เฉพาะสมาชิกกองทุนเท่านั้น)

ยินดีต้อนรับ สมาชิกกองทุนเข้าสู่การบริการกองทุนสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ นายไกรษร ราชนิจ โทร. 081-7397538 ภายใน 8159

สถิติเข้าเว็บไซต์

016514
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10
9
74
16392
184
289
16514

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-19 23:06:21