ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เวลา  ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติรัตนาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงาน เจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, ผศ.ดร. เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ๔ ท่าน  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ