สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมรับการตรวจประกันฯ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำของ นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  พระครูสมุห์ไกรษร ปญฺญาวชิโร และคณะเลขานุการงานประกันฯ ได้จัดเตรียมห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดฯ สำหรับเป็นห้องต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ นี้