ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันพุธ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อให้คณะทำงานดังกล่าวได้พิจารณาการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมีมติเห็นชอบพร้อมให้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะทำงานชี้แนะ เมื่อแก้ไขเสร็จให้ส่ง SAR ให้กองวิชาการ ๖ เล่ม ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ