ผู้แทนจากส่วนงานประชุมการเขียน SAR

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนหอสมุดกลาง ได้มอบหมายและเชิญบุคลากรแต่ละส่วนงานร่วมมือในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑๑ ท่าน ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อจัดทำร่างการรายงานการประเมินตนเองและเสนอให้คณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดฯ ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ