สารจาก : ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


 

สารจากผู้อำนวยการ

 

          สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี และถือว่าเป็นหัวใจสำคัญและเป็นนโบบายหลักของสำนักหอสมุดฯ ในอันที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้สำนักหอสมุดฯ ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการสนับสนุนการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการ และมีคุณภาพในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่การผลิตบัณฑิต การวิจัย พัฒนาการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

            การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะก้าวไปถึงจุดมุ่งหมายที่มุ่งหวังได้นั้น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกรูป/คน จะต้องตระหนักและสร้างสัมมาทิฐิร่วมกันว่า คุณภาพ หมายถึงอะไร ทำไมต้องมีระบบประกันคุณภาพ และการประกันคุณภาพจะมีส่วนช่วยให้สำนักหอสมุดฯ พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านการสนับสนุนการศึกษาและให้บริการวิชาการได้อย่างไร

                การประเมินตนเอง (Self Assessment Report) จึงเป็นภาพรวมของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามพันธกิจและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาหรือไม่ 

 

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ