ตารางประชุมคณะอนุกรรมการประกันฯ ปี 2559

    

ประกาศสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕

********

     เพื่อให้การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

     อาศัยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒./๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงกำหนดปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

ครั้งที่

วัน-เดือน-ปี

ตรงกับวัน

๑/๒๕๕๙

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ศุกร์

๒/๒๕๕๙

๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

อังคาร

๓/๒๕๕๙

๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ศุกร์

๔/๒๕๕๙

๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ศุกร์

         

          ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์

(พระครูปริยัติรัตนาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ