สรุปผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559

สรุปผลการประเมิน

ตารางสรุปการประเมิน

            ตาราง ส.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ

     

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน

๖ ข้อ

๗ ข้อ

๕.๐๐

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

๔ ข้อ

๕ ข้อ

๕.๐๐

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

๔ ข้อ

๕ ข้อ

๕.๐๐

๑.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง

๕ ข้อ

๖ ข้อ

๕.๐๐

๑.๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

๔ ข้อ

๕ ข้อ

๕.๐๐

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

๕ ข้อ

๖ ข้อ

๕.๐๐

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๑

   

๕.๐๐

องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารจัดการภารกิจหลัก

     

๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ

๕ ข้อ

๕ ข้อ

๔.๐๐

๒.๒ การบริหารและจัดการอาคารสถานที่ละสภาพแวดล้อม

๔ ข้อ

๕ ข้อ

๕.๐๐

๒.๓ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

๔ ข้อ

๔ ข้อ

๔.๐๐

๒.๔ การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิด ประโยชน์

๔ ข้อ

๖ ข้อ

๕.๐๐

๒.๕ ห้องสมุดและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

๖ ข้อ

๘ ข้อ

๕.๐๐

๒.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด

๔ ข้อ

๖ ข้อ

๕.๐๐

๒.๗ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของส่วนงานในมหาวิทยาลัย

๔ ข้อ

๔ ข้อ

๔.๐๐

๒.๘ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

๔ ข้อ

๕ ข้อ

๕.๐๐

๒.๙ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

๔ ข้อ

๖ ข้อ

๕.๐๐

๒.๑๐ การจัดการหรือจัดบริการคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและนิสิต

๔ ข้อ

๕ ข้อ

๕.๐๐

๒.๑๑ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔ ข้อ

๕ ข้อ

๕.๐๐

๒.๑๒ การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์

๔ ข้อ

๕ ข้อ

๕.๐๐

๒.๑๓ การพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

๕ ข้อ

๖ ข้อ

๕.๐๐

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๒

   

๔.๗๗

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

   

๔.๘๔