ปฏิทินกิจกรรม ปี 2559

ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


ที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

๒ มีนาคม ๒๕๕๙

ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙

- เพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

- มอบหมายให้แต่ละส่วนงานจัดทำร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙

- เพื่อพิจารณาปฏิทินกิจกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

- เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๓ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๙

จัดทำร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

แต่ละส่วนงานส่งร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการเพื่อรวบรวม

 

ในระหว่าง วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๙ ถึง วันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๙ ให้ดำเนินการปรับปรุง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สมบูรณ์

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๙

- เพื่อพิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ส่วนงานจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ลงในกล่องเอกสารตามตัวบ่งชี้

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

-พิจารณาปฏิทินกิจกรรม, ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ, แผนพัฒนาประจำปีด้านประกันฯ

-พิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นำส่งรายงานการประเมินตนเองจำนวน ๖ ฉบับ ไปยังประธานกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิยาลัย

๑๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

รับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย

๑๑

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

- เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน

๑๒

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙


ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๙

๑๓

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๙

คณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ