กลไกงานประกันฯของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


           กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กลไกที่สำคัญคือ

 - มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

 - มีหน่วยงานรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา

 - มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

 - มีการรายงานผลการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การปรับปรุง

   และพัฒนา

 - มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

 - มีระบบการประกันคุณภาพภายนอก