หลักการของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ๑. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒

๒.มีการประสานแผนดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานกับมหาวิทยาลัย

๓.จัดงบประมาณสนับสนุนในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา

๔.กำหนดผลจากการประกันคุณภาพ สามารถบ่งชี้คุณภาพของบัณฑิต คณาจารย์ การบริการที่เชื่อถือได้ มีคุณค่า และเป็นที่ศรัทธาของสังคม

๕.กลไกการประกันคุณภาพภายใน ถือเป็นตัวป้อนที่นำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

๖.ผู้บริหารต้องมีข้อมูล และผลการประเมินคุณภาพภายในสำหรับส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

๗.มีเอกสารสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งที่เป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 


 

ในการนี้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้กำหนดปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ดังนี้

 

ที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ประกาศปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประชุมคณะทำงานประกันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประชุมคณะทำงานประกันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พิจารณาร่างคู่มือประกันคุณภาพภายใน สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จากสำนักประกันฯ) และ

๒๖ กุมภาพันธ์ – ๗ เมษายน ๒๕๕๘

แต่ละส่วนงานจัดทำตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ประชุมคณะทำงานประกันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

๙ เมษายน ๒๕๕๘

ประชุมคณะทำงานประกันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ พิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

๑๐

๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ /ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับรองรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์

๑๑

๒๕ เมษายน ๒๕๕๘

นำส่งรายงานการประเมินตนเองจำนวน ๖ ฉบับ ไปยังประธานกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิยาลัย

๑๒

๒๕ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดฯ เตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

๑๓

๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

รับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย

๑๔

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

๑๕

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักหอสมุดฯ

๑๖

๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

๑๗

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘