ติดต่อสอบถาม

 


สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

79  หมู่  1  ถนนพหลโยธิน  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  13170  

โทรศัทพ์/โทรสาร  035-248076 


E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Tel: 081-7397538  ภายใน  8159