มาตรฐานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

 


จากนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องมีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดในทุกๆด้าน มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ ดังนี้

๑. ให้ทุกคณะ วิทยาเขต สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย ภาควิชา และส่วนงานระดับกอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๒.กำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานระดับคณะ วิทยาเขต สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย ภาควิชา และส่วนงานระดับกอง


 

                ตามหลักการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมด้วยการดำเนินการ ดังนี้

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในส่วนอำนวยการและดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการดำเนินการในแต่ละส่วนงาน เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับกลไกของระบบควบคุมคุณภาพ ระบบการตรวจสอบ และพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ

๒.พัฒนามาตรฐานของการจัดการศึกษา ได้แก่ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้สำหรับใช้ในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

๓.พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

๔.จัดตั้งส่วนงานที่รับผิดชอบดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมารับผิดชอบงานนี้โดยตรง